कर्जाको व्याजदर वचतको व्याजदर
सि.नं. कर्जा शिर्षक व्याजदर सि.नं.  वचत शिर्षक व्याजदर
शैक्षिक कर्जा १३% नियमित वचत ८.५%
कृषि कर्जा १३% साधारण वचत ६ %
हाउजिङ्ग लोन १४.७५% हिलटप विशेष वचत ९%
हायरपर्चेज लोन १४.७५% खुत्रुके वचत ८%
हिलटप सजिलो शेयर कर्जा १४.७५% जेष्ठ नागरिक वचत ८.५%
सदस्य समृद्ध वचतमा ऋण थप २% नारी वचत ७%
व्यवसायिक कर्जा (धितो भएमा) १४% आवधिक वचत १०–१३%
व्यक्तिगत कर्जा १४.७५% विमा वचत ९%
लघुवित्त कर्जा  १४.७५% उज्जवल भविस्य वचत सहमति अनुसार
१० वचतको जमानतमा ऋण थप २% १० सदस्य समृद्धी वचत   १४%
११ व्यवसायिक किस्ता बन्दी ऋण   १०.५%      
१२  यूवा स्वरोजगार ऋण ८%      

                                    

नोटः

) ऋणमा सेवा शुल्क स्वीकृत ऋणको महिना अवधिको भएमा .% सो भन्दा बढी वर्ष सम्म अवधिको भएमा प्रतिशत मात्र

) घर जग्गा कोषमा महिना वा सो भन्दा बढी अवधिको भएमा .%

) स्वीकृत ऋणको कम्तिमा प्रतिशत देखी प्रतिशत सम्मको शेयर खरिद गर्नु पर्ने  
) नियमित किस्त नबुझाएमा भाखा नाघेको किस्ता रकममा थप प्रतिशत जरिवाना लाग्ने
) उल्लेखित ब्याजदर समय समयमा परिवर्तन हुन सक्ने

६) यूवा स्वरोजगार कोष ऋणको किस्ता नियमित वुझाएमा ६० प्रतिशत ब्याज फिर्ता हुनेछ ।
७) अन्य ऋणको हकमा नियमित किस्त बुझाउने सदस्यलाई अन्तिम किस्तामा बुझाएको कुल ब्याजमा पाँच प्रतिसत फिर्ता गरिने छ ।